Sydney International Boat Show

Sydney International Boat Show

četrtek, 1. avgust 2024 — nedelja, 4. avgust 2024

Sydney, Australia

X-Yachts bo na Sydney International Boat Show, ki bo četrtek, 1. avgust 2024 — nedelja, 4. avgust 2024 v / na Sydney, Australia

Izvedite več na uradni Sydney International Boat Show spletni strani.