Sydney International Boat Show

Sydney International Boat Show

Thursday, 28 July 2022 — Monday, 1 August 2022

Sydney, Australia

X-Yachts will be at the Sydney International Boat Show, which is held Thursday, 28 July 2022 — Monday, 1 August 2022 in Sydney, Australia

Find out more at the official Sydney International Boat Show website.