X-Yachts Romania

Valentin Valchev

Valentin Valchev

Executive Director

v.valchev@maiak-m.bgtel:+359888808141tel:+359888808141

X-Yachts Romania

8005 Burgas
Bulgaria

tel:+359888808141
tel:+359888808141
v.valchev@maiak-m.bg